Notícies:Red ADL Valencia

2023. Ajudes per a l'execució de mesures d'estalvi i eficiència energètica en els sistemes d'enllumenat públic exterior existent en els municipis de la Comunitat Valenciana

19 ene 2023
Facilitar als municipis de la Comunitat Valenciana el finançament per a la realització de projectes de la renovació dels sistemes d’enllumenat públic exterior amb criteris d’estalvi i eficiència energètica

Entitats beneficiàries Entitats locals pertanyents a la Comunitat Valenciana, amb menys de 30.000 habitants, que tinguen entre les seues competències la gestió de l'enllumenat públic exterior.

Objecte Ajudes reembossables bonificades en el seu tipus d'interés combinades amb subvencions, vinculades a projectes de renovació dels sistemes d'enllumenat públic exterior amb criteris d'estalvi i eficiència energètica, en els municipis de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2023. Les actuacions energètiques considerades seran aquelles que aconseguisquen una reducció del consum d'energia elèctrica en enllumenat exterior, i una disminució de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle mitjançant la millora de l'eficiència energètica respecte a la situació inicial de partida, i que es justifiquen documentalment.

Les actuacions energètiques susceptibles de suport són les següents:

  • Substitució de llums per altres de menor potència i major eficàcia lluminosa (*lm/W).
  • Substitució de lluminàries per altres lluminàries amb major rendiment i llum de menor potència.
  • Instal·lació de sistemes de regulació del nivell lluminós que permeten reduir els nivells d'il·luminació en les vies públiques quan es redueix l'activitat d'aquestes.
  • Instal·lació de sistemes d'encesa/apagada mitjançant rellotge astronòmic o sistemes centralitzats de control d'enllumenat públic.
  • Instal·lació de lluminàries basades en energia solar fotovoltaica, tant autònomes com híbrides. T

Bases reguladores Ordre 9/2017, de 5 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) en matèria d'estalvi i eficiència energètica, publicades en el DOGV núm. 8035, de 9 de maig de 2017.

Quantia L'import total de la convocatòria serà de 5.000.000 euros

La concessió del préstec i de la subvenció tindrà les següents característiques:

  • Característiques del préstec: l'import del mateix serà del 100% dels costos subvencionables del projecte, fins a un màxim de 200.000 euros. El tipus d'interés 0%. El termini d'amortització serà de 72 mesos i les quotes d'amortització seran semestrals, 12 quotes d'amortització. Les 6 últimes quotes no seran girades al beneficiari en compensar-se amb la subvenció a fons perdut.
  • Característiques de la subvenció: el percentatge de subvenció serà del 50% de l'import dels costos subvencionables, sense que la quantia de subvenció puga superar els 100.000 euros per projecte.

Costos subvencionables: equips i instal·lacions auxiliars, reforma d'esteses i instal·lacions directament associats al projecte de renovació d'equips objecte de l'ajuda, panells solars, bateries i controladors de càrrega associats a les lluminàries alimentades per energia solar, projectes tècnics relacionats amb les actuacions i costos de direcció facultativa d'obra, obra civil associada a l'actuació i de muntatge de les instal·lacions, i l'IVA suportat, sempre que no siga susceptible de recuperació o compensació. La suma dels imports de despesa en enginyeria, obra civil i muntatge, no podrà superar el pressupost d'adquisició dels aparells i equips per a la instal·lació d'enllumenat. 

Sol·licituds: per via telemàtica d'acord amb el model normalitzat disponible en la pàgina web: http://www.ivace.es.

Termini de presentació de les sol·licituds El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 20 de gener i finalitzarà el 28 de febrer de 2023 a les 23.59.59 hores.

+Info