Notícies:Red ADL Valencia

2023. Ajuda en relació amb les obres de condicionament de camins rurals

06 Mar 2023
Millorar la infraestructura viària de titularitat municipal de la Comunitat Valenciana.

Beneficiaris Municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, que tinguen atribuïdes competències en matèria de construcció, millora i adequació de camins rurals. No s'admetran a tràmit les sol·licituds d'aquelles entitats que hagen sigut beneficiàries d'aquestes ajudes en la convocatòria de l'exercici 2022.

Objecte Millorar la infraestructura viària de titularitat municipal de la Comunitat Valenciana. Seran obres subvencionables totes aquelles que signifiquen una millora permanent de la superestructura dels camins rurals, bé amb ferms asfàltics, formigó o material granular.

Bases reguladores Ordre de 17 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a obres de condicionament de camins rurals de titularitat municipal.

Quantia

  • Per a 2023, la línia i import global màxim són els següents: Obres i serveis d'infraestructura agrària en municipis. Import global màxim: 650.000,00 €
  • Els crèdits que s'imputen a l'exercici de 2024, no podran sobrepassar la quantitat de 3.400.000,00 €.

Termini de presentació de sol·licituds serà des del 7 de març i fins al 6 d'abril de 2023.

+Info