Notícies:Red ADL Valencia

2022-2023. Subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de caràcter biennal a sales d'exhibició i teatres amb programació estable de teatre, dansa i circ

03 ago 2022
Subvencions de caràcter biennal a sales d'exhibició i teatres amb programació estable de teatre, dansa i circ

Objecte: finançament de projectes d'exhibició d'espectacles culturals de producció pròpia, convidats i projectes de residències i processos creatius en sales d'exhibició i teatres de gestió privada, que oferisquen i implementen amb regularitat una programació estable d'espectacles de teatre, dansa i/o circ, de caràcter professional, en l'àmbit de les arts escèniques de la Comunitat Valenciana, amb la fi última que la ciutadania puga disposar d'una oferta diversificada i de qualitat.

Finançament, distribució i quanties. amb un import inicial de 5.750.000 euros.

La present convocatòria d'ajudes té caràcter pluriennal per als exercicis 2022 i 2023. L'import inicialment previst per a aquesta convocatòria és de 3.200.000 euros distribuint-se de la següent manera:

  • 1.550.000 euros corresponen a l'anualitat de 2022 i
  • 1.650.000 euros a l'anualitat de 2023.

Persones beneficiàries: requisits les persones físiques o jurídiques que es troben en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció, i que complisquen els requisits establits en la LGS, així com en el RLGS i en la LHIS.

Els requisits que han de concórrer en els sol·licitants de les ajudes per a poder ser beneficiàries són els següents:

a) Ser persones físiques que tinguen la seua residència habitual o les persones jurídiques domiciliades a Espanya o en qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, que siguen propietàries o titulars de la gestió de sales situades en el territori de la Comunitat Valenciana.

b) Acreditar la dedicació empresarial del beneficiari a les activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació de la present ajuda i l'afectació de la sala a aquesta activitat.  

c) Haver desenvolupat una activitat ininterrompuda d'exhibició d'espectacles d'arts escèniques en els últims 3 anys o, en cas contrari, que acredite disposar la capacitat financera i de gestió necessària per a dur a terme el projecte de nova creació per al qual sol·licita l'ajuda.  

d) Exhibir un mínim de 50 representacions anuals d'arts escèniques de caràcter professional en un mateix teatre o sala de la ciutat de València, o de 35 representacions anuals en un mateix teatre o sala altres localitats valencianes durant el període de concessió de la subvenció.  

e) Exhibir, durant el període de concessió de la subvenció, almenys un 25% de funcions anuals de companyies valencianes. 

f) Exhibir, durant el període de concessió de la subvenció, un mínim del 20% del total de representacions en valencià, o el 10% en aquelles sales l'aforament de les quals siga igual o superior a 800 localitats. En cas de no utilitzar cap llengua en les representacions, aquest límit es referirà a les representacions d'obres d'autoria valenciana. A l'efecte d'aquestes bases, s'entén per autoria valenciana la realitzada per la persona que haja nascut o desenvolupat la major part de la seua trajectòria professional a la Comunitat Valenciana.

No s'estendrà la condició de beneficiari als membres associats a les persones beneficiàries que es comprometen a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte del primer.

Podran adquirir la condició de beneficiaris les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, puguen dur a terme els projectes o activitats i que es troben en la situació que motiva la concessió.

Les ajudes  estaran dirigides a finançar els següents tipus de projectes:

a) Projectes d'exhibició d'espectacles convidats.

b) Projectes d'exhibició d'espectacles de producció pròpia.

c) Projectes de residències i processos creatius propis o externs.

Les quanties individualitzades màximes de les subvencions biennals seran de 150.000 euros en cada anualitat.

L'import previst per a l'anualitat 2023 quedarà condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient.

Les presents ajudes aniran destinades a sufragar les despeses corrents generades per les activitats objecte de la subvenció. Les ajudes no podran destinar-se per la naturalesa del capítol pressupostari a inversions ni a adquisicions patrimonials.

L'import de les ajudes del IVC destinades a finançar un mateix projecte serà d'un percentatge o fracció del pressupost total, que no podrà superar el 65% d'aquest.

Les sol·licituds hauran de dirigir-se a la seu del IVC. Totes les sol·licituds es presentaran per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de la pàgina web http://ivc.gva.es

Presentació de sol·licituds  serà des del 4 d'agost a l'a l'1 de setembre 2022. 

+Info