Notícies:Red ADL Valencia

2022. Premis Ús Valencià en el Comerç Local.

21 jun 2022
Convocatòria relativa a la concessió del Premi a l’Ús del Valenciàen el Comerç Local de la La Pobla de Farnals 2022

Descripció: Premi a l'Ús del Valencià en el Comerç Local de la La Pobla de Farnals 2022

Beneficiaris: Empreses que desenvolupen activitat econòmica. Sectors econòmics afectats: G Comerç a l'engròs i al detall.

Objecte Convocatòria relativa a la concessió del Premi a l'Ús del Valencià en el Comerç Local de la La Pobla de Farnals 2022,

Bases reguladores: Bases aprovades pel Ple en sessió de 29 març de 2022 i publicades en Bop de València núm. 109 de 8 de juny de 2022 que es podran consultar en la pàgina web de l'Ajuntament, URL:https:// lapobladefarnals.sedelectronica.es/transparency/162c1ab5-b044- 4447-b073-c97bf93a8968/

Autorització de la despesa Import màxim de 5.000 euros amb càrrec a la corresponent aplicació pressupostària destinada al ‘Premi a l'Ús del Valencià en el Comerç Local de la La Pobla de Farnals 2022’ del Pressupost General de l'Ajuntament de La Pobla de Farnals.

Quantia Premi:

  • Modalitat A (Premi per l'ús del valencià en la retolació i en el material imprés): 1r premi: 1.200 € 2n premi: 800 € 3r premi: 500 €
  • Modalitat B (Premi per l'ús del valencià aplicat a les noves tecnologies): 1r premi: 1.200 € 2n premi: 800 € 3r premi: 500 €

Termini de presentació Des del dia 22 de juny fins al dia 1 de juliol de 2022.

Notificacions/Publicitat En endavant, totes les publicacions/notificacions relacionades amb la present convocatòria de subvencions es realitzaran a través del Tauler d'anuncis de l'Ajuntament de La Pobla de Farnals, així com a través de la Web municipal (www.lapobladefarnals.es)

+Info