Notícies:Red ADL Valencia

2022. Ajudes a transportistes autònoms per carretera que abandonen l'activitat

13 may 2022
Ajudes a transportistes autònoms per carretera que abandonen l'activitat

Beneficiaris: Transportistes autònoms per carretera.

Objecte. Ajuda per a l'abandó de l'activitat de transport per carretera.

Bases reguladores. Les bases reguladores d'aquestes ajudes estan recollides en l'Ordre FOM/ 3218/2009, de 17 de novembre (BOE 30 de novembre), modificada per l'Ordre FOM/2835/2012, de 17 novembre (BOE 1 de gener de 2013) i per l'Ordre FOM/64/2017, de 30 de gener (BOE de 2 de febrer).

Quantia. Quantia màxima: 20.000.000 € distribuïts entre un import màxim de 19.860.000 € repartits entre els beneficiaris resultants recollits en l'Ordre d'atorgament, i un import màxim de 140.000 € per a pagar els potencials recursos estimatoris interposats contra aquesta Ordre.

La sol·licitud ha de realitzar-se a través de la seu electrònica del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana: https://sede.mitma.gob.es/sede_electronica/lang_castellano/

Termini de presentació de sol·licituds. Des del 14 de maig al 13 de juny de 2022.

Per a qualsevol consulta o aclariment poden remetre-la a la bústia: abandono.sgaitt@mitma.es 

+Info