Notícies:Red ADL Valencia

2022. Ajudes destinades a centrals de condicionament de fruita afectades per les gelades associades a la borrasca Ciril.

28 sep 2022
Ajudes destinades a les organitzacions de productors de fruites i hortalisses (centrals de condicionament de fruita) afectades per les gelades associades a la borrasca Ciril.

Persones beneficiàries les organitzacions de productors regulades pel Reial decret 532/2017, de 26 de maig, pel qual es regulen el reconeixement i el funcionament de les organitzacions de productors del sector de fruites i hortalisses, que siguen titulars de centrals de condicionament i que complisquen els següents requisits:

a) Que es troben reconegudes per a alguna de les categories de reconeixement establides en l'annex III del Reial decret 532/2017, de 26 de maig, que incloguen algun dels productes dels sectors de fruita d'os, fruita de llavor i/o fruita seca.

b) Que tinguen efectius productius a les comarques recollides en l'annex del Reial decret 749/2022, o estiguen afectades per lliuraments de tercers procedents d'aquestes comarques.

c) Que acrediten haver patit una pèrdua en 2022 superior al 30% del valor de producció comercialitzada incloent les produccions de tercers respecte a la mitjana de l'últim quinquenni 2017-2021 

Finalitat Convocar les ajudes destinades a les organitzacions de productors de fruites i hortalisses (*OPFH) previstes pel Reial decret 532/2017, de 26 de maig, pel qual es regulen el reconeixement i el funcionament de les organitzacions de productors del sector de fruites i hortalisses, que siguen titulars de centrals de condicionament, que hagen patit una pèrdua important de facturació conforme a l'article 3.1.c del reial decret 749/2022, de 13 de setembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de minimis destinades a les centrals de condicionament de fruita afectades per les gelades associades a la borrasca *Ciril durant l'exercici 2022.

Àmbit d'aplicació d'aquesta convocatòria és el de les *OPFH amb seu social en la Comunitat Valenciana que hagen patit pèrdues en la facturació pels danys provocats per les gelades entre el 2 i el 5 d'abril de 2022, esdevingudes en els cultius de fruita d'os, fruita de llavor i/o fruita seca

Base reguladora Reial decret 749/2022, de 13 de setembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes estatals destinades a les centrals de condicionament de fruita afectades per les gelades associades a la borrasca *Ciril.

Finançament El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha previst una dotació de 12.050.000 euros

Import La quantia de la subvenció no excedirà de 200.000 euros per cada beneficiari.

Sol·licituds telemàtiques a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça d'internet sede.gva.es/es/proc22880

Termini de presentació de sol·licituds S'iniciarà el 28 de setembre i finalitzarà el 30 de setembre de 2022, inclusivament.

+Info