Notícies:Red ADL Valencia

2021. Subvencions als projectes «T’avalem», en desenvolupament del programa mixt d’ocupació-gormació «Garantia juvenil»

11 jun 2021
Subvencions per a la realització d’accions de formació en alternança amb l’ocupació
Objecte La present resolució té per objecte aprovar la convocatòria de subvencions per a l'exercici 2021, en règim de concurrència competitiva, destinades a millorar la qualificació i la inserció professional de persones joves que complisquen els requisits recollits en la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, per a beneficiar-se d'una acció derivada del Sistema Nacional de Garantia Juvenil mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l'ocupació, a fi de facilitar una oportunitat laboral simultània a la formació necessària per a adquirir les competències que augmenten la qualificació-inserció de les persones treballadores formades
 
Entitats beneficiàries Podran promoure els projectes de «T’Avalem» i ser entitats beneficiàries, en les condicions i amb els requisits que s'assenyalen en l'article 2 de l'ordre de bases:
 
– Les entitats locals territorials de la Comunitat Valenciana, els seus organismes autònoms i entitats amb competències en matèria de promoció d'ocupació, dependents o assimilades a aquestes, la titularitat dels quals corresponga íntegrament a aquestes entitats locals.
 
– Altres ens públics dependents de l'administració de la comunitat autònoma.
 
– Les mancomunitats i altres agrupacions d'entitats amb personalitat jurídica pròpia que compten explícitament entre els seus principals fins constitutius amb el foment de l'ocupació.
 
– Els acords/pactes territorials per l'ocupació constituïts a l'empara del que s'estableix en l'article 2.1, apartats a) i b), de l'ordre 12/2016, de 29 juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
 
Persones destinatàries Les persones destinatàries d'aquest programa d'acord amb l'article 4 de l'ordre de bases seran persones joves majors de 16 anys i menors de 30 hauran de complir els següents requisits mínims que s'hauran de reunir en la data d'incorporació al projecte:
 
a) Estar inscrites i figurar com a beneficiàries actives en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que constitueix el sistema oficial d'informació i seguiment sobre la implementació de la Garantia Juvenil a Espanya, i consegüentment, la llista única de demanda i el suport per a la inscripció de les persona interessades en les accions executades en el context de la Garantia Juvenil.
 
b) Els recollits en la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, per a beneficiar-se d'una acció derivada del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 
c) Els establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge.
 
d) Els previstos en l'art. 20 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, per a l'accés a la formació.
 
Quantia Es destina per a atendre les subvencions un import global màxim de 10.000.000 d'euros amb càrrec a la línia pressupostària S0549000 del capítol IV del subprograma 322.52, del pressupost de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per a l'exercici 2021.
 
Termini de presentació de sol·licituds. El termini de presentació de sol·licituds serà des del 14 de juny al 2 de juliol de 2021.

+Info