Notícies:Projecte Xarxa AODL

2021. Subvencions del programa d'iniciació i consolidació de l'exportació ICEX Next

21 ene 2021
Subvencions del programa d'iniciació i consolidació de l'exportació ICEX Next

Beneficiaris: les empreses espanyoles amb potencial exportador que desitgen iniciar, consolidar o reorientar la seua estratègia internacional i que reunisquen els següents requisits:

a) Ser petita i mitjana empresa segons definició de l'Annex 1 del Reglament UE núm. 651/2014. S'exclouen Associacions i Fundacions.

b) Tindre producte o servei propi que puga ser comercialitzable internacionalment i comptar amb marca pròpia. En cas d'empreses de serveis, aquests hauran de prestar-se en l'exterior.

c) No ser filial comercial o productiva d'empresa estrangera.

d) Comptar amb una facturació superior a 100.000 euros, eliminant-se aquest requisit per a les *startups de base tecnològica de recent creació que ja compten amb producte o servei comercialitzat, donades les especials característiques del seu creixement quant a la rapidesa exigida d'accés al mercat.

e) Les empreses podran accedir al programa independentment del percentatge que supose la xifra de vendes internacionals sobre la facturació total, donant l'especial focus d'aquesta convocatòria en les empreses que consoliden o reorienten la seua posició exterior i en la voluntat d'incloure a aquelles empreses que per les característiques del seu model de negoci han de ser globals des del seu inici.

f) Comptar amb mitjans personals i materials mínims per a abordar el seu creixement internacional, en particular comptar amb una persona responsable del projecte internacional i una web pròpia.

g) No haver participat en programes d'Iniciació de *ICEX, això és, els programes *PIPE o *ICEX *Next. Tenint en compte la conjuntura actual relacionada amb el *Brexit, les empreses que hagen participat en aquests programes amb anterioritat a l'1 de gener de 2015 la xifra de vendes del qual a Regne Unit siga superior a 300.000 euros i/o, el percentatge de les seues vendes a Regne Unit sobre el total de les seues vendes internacionals siga superior al 30% podran ser beneficiàries del programa.

h) No tindre impagaments amb *ICEX.

i) Complir els requisits exigits en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Objecte

1. Constitueix l'objecte d'aquesta convocatòria la concessió de subvencions per a iniciar i/o consolidar el creixement internacional de petites i mitjanes empreses espanyoles que compten amb un projecte competitiu i/o facilitar la revisió de l'estratègia internacional a empreses afectades per canvis en les condicions dels seus mercats habituals.

2. El programa *ICEX *Next té com a finalitat introduir i consolidar la cultura exportadora en la petita i mitjana empresa espanyola perquè aquesta passe a formar part de la seua estratègia empresarial. Per a això, ofereix a l'empresa assessorament especialitzat a través de consultors experts per al desenvolupament de la seua estratègia exterior i millora de la seua competitivitat internacional i subvenciona determinades despeses que es deriven del disseny i implementació de l'estratègia internacional.

Bases reguladores: Ordre ICT/1063/2019, de 17 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del programa d'iniciació i consolidació de l'exportació de ICEX España Exportació i Inversions, E.P.E., M.P., publicada en el Boletín Oficial del Estado amb data 29 d'octubre de 2019.

Conceptes subvencionables. Els conceptes de despesa subvencionables es classifiquen en dos blocs:

- Bloc 1: Assessorament personalitzat *ICEX *Next

- Bloc 2: Despeses de prospecció i promoció internacional, despeses de desenvolupament de la xarxa comercial exterior, despeses de contractació de personal del departament internacional.

Import. El límit màxim de la subvenció per beneficiari per a aquesta convocatòria és de 20.000 euros corresponent al 60% de cofinançament de determinades despeses que es deriven del disseny i implementació de l'estratègia internacional. Per tant, l'empresa podrà presentar fins a un màxim de 33.333 euros de despesa realitzada al qual s'aplicarà el 60% per a determinar la subvenció de *ICEX. La quantia màxima total de les subvencions convocades en la present convocatòria serà de 9.000.000 d'euros. L'import màxim a atorgar en cadascun dels quatre procediments de selecció d'aquesta convocatòria, és el següent:

a) Procediment 1: 2.500.000 euros.

b) Procediment 2: 2.500.000 euros.

c) Procediment 3: 2.000.000 euros.

d) Procediment 4: 2.000.000 euros.

Sol·licituds: la presentació de les sol·licituds es realitzarà de manera electrònica i es realitzarà a través de la plataforma de gestió online ICEX Next ( https://icexnext.icex.es/) a la qual es podrà accedir a través de les pàgines web de ICEX www.icex.es i ICEX Next www.icexnext.es

Termini de presentació de sol·licituds. Dins d'aquesta convocatòria es realitzaran quatre procediments de selecció successius segons el següent calendari de períodes de presentació de sol·licituds:

a) Procediment 1: de l'1 al 28 de febrer de 2021.

b) Procediment 2: de l'1 al 31 de maig de 2021.

c) Procediment 3: de l'1 al 30 de setembre de 2021.

d) Procediment 4: de l'1 al 31 de desembre de 2021.

+Info