Notícies:Projecte Xarxa AODL

2021. Subvencions per a la integració cooperativa agroalimentària a la Comunitat Valenciana

23 feb 2021
Promoure la integració cooperativa.

Beneficiaris: Cooperatives agroalimentàries que duguen a terme un procés d'integració en la Comunitat Valenciana. El resultat de la integració ha de ser una cooperativa o empresa participada majoritàriament per cooperatives.

Objecte: la integració cooperativa agroalimentària en la Comunitat Valenciana, regulades per l'Ordre 15/2017, de 16 de maig, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural (DOGV 8047, 24.05.2017).

Bases reguladores Ordre 15/2017, de 16 de maig, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la integració cooperativa agroalimentària en la Comunitat Valenciana (DOGV 8047, 24.05.2017).

Quantia Per a 2021, la línia i import global màxim són els següents:

  • Millora de les estructures de les cooperatives: fusió i integració
  • Codi línia: S8164000 Import global màxim: 300.000,00 €
  • Codi línia: S1366000 Import global màxim: 1.022.168,96 € Import global màxim: 1.322.168,96 €
  • Els crèdits que s'imputen a l'exercici de 2022, no podran sobrepassar la quantitat de 910.000,00 €.

Conceptes subvencionables:

1. Seran subvencionables les despeses amortitzables i d'inversió, recollits en el Pla d'Integració, d'acord amb el següent detall: inversions materials, com a construcció, adquisició i millora de béns immobles, maquinària i béns d'equip, elements mòbils i programes informàtics. Quant a les despeses amortitzables, es podran considerar les despeses de constitució de la nova entitat i d'assessoria per a la preparació del projecte d'integració i de la inversió auxiliable.

2. Seran subvencionables les despeses corrents de gestió generats per la integració, recollits en el Pla d'Integració, que incloguen els següents conceptes:

  • Lloguer d'immobles destinats a oficines, així com material consumible.
  • Serveis de comunicacions, energia elèctrica, subministrament d'aigua i neteja de locals.
  • Assessorament jurídic, fiscal, laboral i elaboració d'auditories.
  • Retribucions del personal tècnic, d'administració i direcció, directament relacionat amb el projecte, incloent les despeses de formació necessaris per a adaptar-se a la nova estructura. També seran auxiliables, les despeses de personal derivats de l'adequació de les plantilles laborals, a la situació resultant després de la integració.
  • Dietes i despeses de viatge relacionats amb el procés d'integració, inclòs el lloguer de vehicles.
  • Despeses d'amortització dels actius que siga necessari *desinvertir a causa de la integració, que hauran d'estar avalats per l'informe d'auditoria corresponent.

Quantia de l'ajuda: La quantia de la subvenció no podrà superar el 50% de la despesa subvencionable. Igualment, no excedirà de 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals

Sol·licituds es presentarà la sol·licitud telemàticament mitjançant el model normalitzat accessible en la guia PROP de la Generalitat: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=14542

Termini de presentació de sol·licituds Des del 24 de febrer al 23 d'abril de 2021.

+Info