Notícies:Red ADL Valencia

2021. Subvencions destinades a finançar la reforma i modernització d'instal·lacions i equipament d'espais escènics existents

07 abr 2021
Subvencions destinades a finançar la reforma i modernització d'instal·lacions i equipament d'espais escènics existents en 2021

Persones beneficiàries Podran sol·licitar aquestes subvencions:

a) Les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, que ostenten la propietat dels immobles on se situen els espais escènics en els quals es pretenga dur a terme la inversió.

b) Els ens i organismes públics amb personalitat jurídica pròpia, creats per entitats locals, si els correspon la gestió dels espais escènics i han sigut autoritzats per aquestes per a prendre part en la corresponent convocatòria.  

c) Les empreses, entitats i persones físiques o jurídiques de naturalesa privada, gestores de sales públiques o privades, si han sigut autoritzades pels seus propietaris per a la realització d'obres o equipaments en aquestes.  

Objecte  L'objecte de la inversió podrà comprendre l'execució de qualsevol classe d'obra de rehabilitació o millora de l'espai escènic, fins i tot la seua ampliació mitjançant l'habilitació d'espais annexos a aquest. També poden incloure's actuacions referides a les instal·lacions escèniques i a l'equipament de la sala en un sentit ampli. L'admissió de projectes que comprenguen un altre tipus d'obres o equipaments està limitat per les bases reguladores, especialment per la número 4.

Bases reguladores Les Bases Reguladores d'aquestes subvencions van ser aprovades per l'Ordre 44/2017, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 15.12.2017), per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a finançar la reforma i modernització d'instal·lacions i equipament d'espais escènics existents.

Dotació pressupostària L'import màxim a concedir és d'1.185.374,84 €

Altres dades

1. En aquesta convocatòria, només s'admetran sol·licituds que incloguen projectes d'inversió el pressupost d'execució de la qual material no supere els 75.000,00 €, IVA i altres conceptes exclosos, en els termes previstos en la base 2 de les bases reguladores. El percentatge d'aportació que s'aplicarà en 2021 als projectes subvencionats és el 70% del cost de la inversió tal com ve definit en les bases reguladores.

2. El termini per a presentar la documentació justificativa de l'execució de les inversions subvencionades finalitza el 10 de novembre de 2021. 

La presentació de sol·licituds  haurà de realitzar-se en tot cas per mitjans electrònics. Les comunicacions i notificacions es practicaran per aquesta via, excepte en els casos en què es preveu expressament un altre mitjà. Es pot accedir a la seu electrònica de la Generalitat a través de l'adreça electrònica https://sede.gva.es. També pot accedir-se directament a aquest procediment en la següent url: http://www.gva.es/es/inicie/procediments?aneu_proc=19122

Termini de presentació de sol·licituds Des del 8 d'abril al 22 d'abril de 2021

+Info