Notícies:Projecte Xarxa AODL

2021. Ajudes per a plans d'industrialització desenvolupats per associacions empresarials dels sectors de la Comunitat Valenciana

23 feb 2021
Donar suport a plans d’actuació per a la industrialització sostenible realitzats pel teixit associatiu vinculat als sectors industrials de la C.V.

Objecte: Donar suport a plans d'actuació per a la industrialització sostenible realitzats pel teixit associatiu vinculat als sectors industrials de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre-pedra natural i àrids, fusta – moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus, energia i els sectors emergents de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs.

Finançament

1. Les ajudes es finançaran fins a un import global màxim d'1.802.000 euros

2. S'estableix la següent distribució per sectors de l'import global màxim d'aquesta convocatòria, sense perjudici que a la mateixa se li atorga expressament un caràcter estimatiu:

 • Automoció 106.000,00 €
 • Biotecnologia 106.000,00 €
 • Calçat 106.000,00 €
 • Ceràmic 106.000,00 €
 • Energia 106.000,00 €
 • Envasos i embalatges 106.000,00 €
 • Joguet 106.000,00 €
 • Fusta, moble i Il·luminació 106.000,00 €
 • Marbre-pedra natural i àrids 106.000,00 €
 • Metall-mecànic 106.000,00 €
 • Paper i arts gràfiques 106.000,00 €
 • Plàstic 106.000,00 €
 • Producció audiovisual i producció de videojocs 106.000,00 €
 • Productes infantils 106.000,00 €
 • Químic 106.000,00 €
 • Tèxtil 106.000,00 €
 • Valorització de residus 106.000,00 €

Beneficiaris Les associacions empresarials sectorials i les agrupacions empresarials innovadores, amb seu o domicili social en la Comunitat Valenciana, que acrediten adequadament almenys tres anys d'activitat i justifiquen de manera suficient la seua vinculació directa o la del projecte d'actuació amb algun dels sectors objecte d'aquesta convocatòria.

Bases reguladores Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de 2016, de la Conselleria d'Economia Sostenible Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV 7906 28.10.2016)

Actuacions subvencionables Només podran subvencionar-se, conformement a aquesta convocatòria, les actuacions realitzades pel teixit associatiu de caràcter industrial de la Comunitat Valenciana, que clarament s'emmarquen en alguna o algunes de les següents tipologies prioritzades en el Pla Estratègic de la Indústria Valenciana 2018-2023:

Innovació

1. Accions per a fomentar la millora de la gestió de la innovació interna de les empreses, així com impulsar la innovació oberta i disruptiva.

2. Accions que fomenten la reconversió dels processos productius cap a la fabricació de productes diferenciats, la diversificació, el disseny i la millora de l'oferta de valor.

3. Accions per a impulsar la transferència de la innovació entre diferents sectors.

4. Accions per a intensificar la transferència de coneixement des del sistema d'innovació (Universitat, Instituts tecnològics, pimes i *startups tecnològiques) a les indústries.

5. Accions que impulsen la vigilància tecnològica i de mercats, i la detecció de tendències.

Indústria 4.0

6. Accions per a intensificar la transformació digital dels processos industrials i l'ús de tecnologies habilitadores (*KETs).

7. Organització d'accions formatives i de divulgació en noves tecnologies relacionades amb la indústria 4.0 i la transformació digital. Internacionalització i cadena de valor

8. Accions de promoció exterior, d'impuls de la internacionalització i de la marca conjunta en els mercats internacionals, així com accions de foment del consum dels productes vinculats al sector.

9. Accions de prospecció dels mercats globals de nous productes, negocis o nous compradors.

10. Accions de foment del màrqueting digital, els *marketplaces i les plataformes *b2b i *b2c.

11. Accions per a impulsar la implantació de l'economia circular, l'ecoinnovació, el tractament de residus i l'eficiència energètica, tant a nivell empresarial com a nivell de les àrees industrials.

12. Accions de suport a les empreses per a la incorporació d'iniciatives relacionades amb el *green *deal i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (*ODS).

Formació i talent

13. Accions de promoció de la FP INDUSTRIAL, sensibilitzant sobre la seua ocupabilitat i oportunitats d'ocupació en la indústria.

14. Accions per a fomentar acords de col·laboració dels instituts amb els sectors específics i/o clústers per a la formació en centres de treball (*FCT) i l'FP Dual.

15. Accions per a la creació de base de dades de professionals formats per a facilitar la contractació.

16. Accions formatives en noves tecnologies, exportació, implantació i/o gestió de la innovació, així com accions per a oferir a les empreses formació en matèria específica de cada sector industrial.

Cooperació

17. Accions per a potenciar els consorcis de cooperació que integren tota la cadena de valor i subministrament, particularment per a la innovació i l'impuls de l'economia circular.

18. Foment de la col·laboració de les empreses per a la realització conjunta de proves, homologacions, o la certificació de productes amb similars característiques.

19. Fomentar la cooperació entre empreses de productes complementaris o de diferents sectors per al desenvolupament de noves cadenes de valor, per a abordar nous mercats o per a donar una oferta integral de productes i serveis competitius en l'àmbit internacional

Termini de presentació de sol·licituds serà des del 26 de febrer fins al 26 de març de 2021, tots dos dies inclosos. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23.59.59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

+Info