Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

BEQUES IVACE EXPORTACIÓ I OCUPACIÓ 2019, per a joves menors de 30 anys en possesió d'un títol de tècnic de cicle formatiu de grau superior.

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Internacionalització, Beques

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7191:becas-ivace-e-e-2020&catid=361:becas&lang=es&Itemid=100459

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/03/pdf/2018_11190.pdf

Document Tamany
CONVOCATORIA 2019 becas ivace - E+E.pdf 715 KB

Ordre

Ordre: Beques IVACE 2019

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/03/pdf/2018_11191.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió de beques per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) en matèria d’internacionalització

La present Ordre estableix les bases reguladores per a la concessió per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (d’ara endavant, IVACE) de beques de formació en matèria d’internacionalització dirigida a joves a fi de dotar les empreses i organismes de la Comunitat Valenciana de personal qualificat i especialitzat en comerç exterior. En el cas que les beques estiguen finançades per fons de la Unió Europea, les presents bases tindran caràcter supletori respecte d’allò que s’ha disposat per la normativa comunitària sobre els procediments de concessió i control, així com sobre reintegraments i sancions, de conformitat amb allò que disposa l’article 6 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’article 159.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. Les beques que es convoquen a l’empara de la present Ordre podran revestir dos tipus de modalitats: a) Beques IVACE Exterior en matèries relacionades amb la internacionalització de les empreses, dirigides a titulats universitaris. b) Beques IVACE E+E, Exportació i Ocupació, per a l’especialització professional en comerç exterior, dirigides a tècnics de cicles formatius de grau superior

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2016/09/21/pdf/2016_7214.pdf

Document Tamany
Bases BECA IVACE.pdf 399 KB