Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

2021. Donar suport a plans d’actuació per a la industrialització sostenible realitzats pel teixit associatiu vinculat als sectors industrials de la C.V.

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Comerç, consum i artesania, Associacionisme

Tipus de beneficiari: Associacions

Tramitació de l'ajuda:  http://www.gva.es

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/23/pdf/2021_1592.pdf

Ordre

Ordre: Ajudes per a plans d’industrialització desenvolupats per associacions empresarials de diversos sectors de la C.V.

Donar suport a plans d’actuació per a la industrialització sostenible realitzats pel teixit associatiu vinculat als sectors industrials de la C.V.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/02/20/pdf/2020_1571.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’industrialització.

En el marc de la política industrial del Consell, les subvencions regulades en aquesta ordre de bases tenen com a finalitat l’impuls d’actuacions d’industrialització i la millora de la competitivitat i sostenibilitat econòmica, social i mediambiental dels sectors industrials de la Comunitat valenciana, i es gestionaran d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, igualtat, no discriminació, eficàcia en el compliment dels objectius i eficiència en l’assignació i utilització dels recursos.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/28/pdf/2016_8556.pdf