Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Convocar les ajudes de l'IVACE en edificis existents de la Comunitat Valenciana per a la realització d'actuacions de millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica

Periode  al

Temàtica: Eficiència energètica

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  http://www.ivace.es

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/15/pdf/2020_10707.pdf

Ordre

Ordre: IVACE 2020. Ajudes per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents

Ajudes per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/15/pdf/2020_10707.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Reial decret 737/2020, de 4 d'agost, regula el programa d'ajudes per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents

Bases reguladores per a la concessió de subvencions del programa d'ajudes per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents als seus destinataris últims, la finalitat dels quals és contribuir a aconseguir els objectius mediambientals i energètics establits en la normativa de la Unió Europea

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/06/pdfs/BOE-A-2020-9273.pdf