Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Les ajudes finançaran les següents modalitats de projectes: a) Projectes de «Generació de Coneixement», b) Projectes «Reptes Investigació», els projectes podran ser de dos tipus: a) Projectes tipus A, liderats per joves investigadors o investigadores. En la modalitat de projectes «Reptes Investigació» b) Projectes tipus B, liderats per investigadors o investigadores consolidades. En la modalitat «Reptes Investigació» s'inclouen els projectes tipus RTA, enquadrats en l'àmbit del repte 2

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://ciencia.sede.gob.es/procedimientos/index/categoria/1257

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-B-2020-42144.pdf

Ordre

Ordre: Convocatòria 2020 d'ajudes a «Projectes d'I+D+i».

Ajudes a «Projectes d'I+D+i».

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-B-2020-42144.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Ordre CNU/320/2019, de 13 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes públiques en el marc del Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d'I+D+i

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes públiques en el marc del Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d'I+D+i i en el marc del Programa Estatal d'I+D +i Orientada als Reptes de la Societat, del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020, destinades a organismes d'investigació i de difusió de coneixements.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4147.pdf