Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Exercici 2020. Ajudes als pescadors amb un procediment de suspensió dels contractes o reducció de jornada regulada en l'article 47 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors de vaixells pesquers espanyols afectats per la paralització temporal de l'activitat pesquera, com a conseqüència del Covid-19

Periode  al

Temàtica: Agricultura, pesca i medi rural

Tipus de beneficiari: Persones físiques

Tramitació de l'ajuda:  http://www.sede.seg-social.gob.es

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14323.pdf

Ordre

Ordre: Covid-19. Ajudes per la paralització temporal de la flota als pescadors amb un procediment de suspensió dels contractes o reducció de jornada

Ajudes per la paralització temporal de la flota als pescadors amb un procediment de suspensió dels contractes o reducció de jornada com a conseqüència del *COVID-19

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14323.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Covid-19. Bases reguladores de les ajudes a la paralització temporal de l'activitat pesquera per a poder fer front a l'impacte econòmic i social derivat de la pandèmia

Bases reguladores de les ajudes a la paralització temporal de l'activitat pesquera per a poder fer front a l'impacte econòmic i social derivat de la pandèmia de COVID-19

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/03/pdfs/BOE-A-2020-9021.pdf