Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables, mitjançant la posada en marxa d'instal·lacions de generació d'energia tèrmica amb fonts d'energia renovable en el marc del que s'estableix en l'Ordre TED/765/2020, de 3 d'agost de 2020

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Eficiència energètica

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://www.idae.es

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/16/pdfs/BOE-B-2020-35387.pdf

Ordre

Ordre: Ajudes a la inversió en instal·lacions de producció d'energia tèrmica a partir de fonts d'energia renovable en la Comunitat Valenciana cofinançades amb Fons de la Unió Europea

Ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica a partir de fuentes de energía renovable

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/16/pdfs/BOE-B-2020-35387.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió d'ajudes a la inversió en instal·lacions de producció d'energia tèrmica amb fonts d'energia renovable

Bases reguladores de la concessió, en règim de concurrència competitiva, d'ajudes destinades a projectes d'inversió en instal·lacions de producció d'energia tèrmica amb fonts d'energia renovable i instal·lacions de producció de gasos renovables

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9261.pdf