Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Establir les condicions que regularan la concessió de premis, distincions o guardons a l’ús del valencià en el comerç local.

Periode  al

Temàtica: Cultura, Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.html

+ info:  https://bit.ly/3jSUxIL

Ordre

Ordre: 2020. Subvencions per a la concessió de premis a l’ús del valencià en el comerç local

Subvencions per a la concessió de premis a l’ús del valencià en el comerç local

+ info:  https://bit.ly/3jSUxIL

Base reguladora

Base reguladora: Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València

Aquesta ordenança general té per objecte establir les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per part de la Diputació de València i els seus ens dependents; això sense perjuí que, d’acord amb l’art. 17.2 de la Llei General de Subvencions, es puguen aprovar ordenances específiques que establisquen les bases per a modalitats concretes de subvencions. En eixe cas, aquesta ordenança general tindrà caràcter supletori i haurà de justificar-se adequadament la necessitat i la conveniència de l’ordenança específica. modificació de BOP_28/07/2020 Modificació Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València

+ info:  https://bit.ly/2rhCqn4

Document Tamany
drvisapi.pdf 444 KB