Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Beneficiàries: Les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana que trobant-se en ple funcionament figuren inscrites en el Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana. Finalitat: Convocar per a l'exercici 2020 les subvencions per al sosteniment de les despeses corrents i de funcionament derivats de la realització d'algunes de les següents actuacions i realitzades durant el període comprés entre l'1 de gener de l'exercici corrent i l'últim dia del mes en què es porte a efecte la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la resolució de concessió de les presents ajudes: a) Arrendaments de terrenys, edificis, maquinària, material de transport, mobiliari, equips d'informació i un altre immobilitzat material. b) Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i un altre immobilitzat material excloses aquelles actuacions subsumibles en el capítol VI de despeses d'inversió. c) Material no inventariable: material d'oficina, premsa, revistes, llibres i altres publicacions i material informàtic. d) Subministraments: electricitat, aigua, gas, combustibles, vestuari, productes alimentosos, farmacèutics i sanitaris, neteja i condícia, reposats de maquinària, utillatge i elements de transports, material electrònic i de telecomunicacions. e) Comunicacions: telefòniques, postals, telegràfiques, informàtiques i altres despeses en comunicacions. f) Serveis externalitzats: contractació de serveis municipals mancomunats, amb empreses externes. g) Redacció i estudis de treballs tècnics portats a efecte per empreses externes. Import: La quantia de l'import global màxim destinat a finançar aquestes subvencions ascendeix a 1.000.000 euros (Un milió d'euros) Bases reguladores: Decret 3/2016, de 10 de juny, pel qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents de les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana. http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/14/pdf/2016_4423.pdf

Periode  al

Temàtica: Millora dels equipaments públics

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://www.gva.es/va/inicio/administraciones/adm_ayudas_y_subvenciones/adm_ays_administraciones_locales

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/30/pdf/2020_5005.pdf

Ordre

Ordre: 2020. Subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents en mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana

Subvencions destinades al sosteniment de despeses Subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents en mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana en mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/30/pdf/2020_5005.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents de les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana.

Des de la Generalitat es considera un objectiu prioritari potenciar l’associacionisme municipal per mitjà de la figura de les mancomunitats, recolzant econòmicament l’enfortiment de les estructures supramunicipals com a espais que permeten prestar, de forma compartida, a grups de municipis determinats serveis amb major eficiència i qualitat

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2016/06/14/pdf/2016_4423.pdf