Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2024. Ajudes públiques en el marc de la Línia de Foment d'Innovació des de la Demanda (Línia FID) per a la Compra Pública d'Innovació (CPI)

Periode  al

Temàtica: Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://ciencia.sede.gob.es/pagina/index/directorio/FID_CPI

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/21/pdfs/BOE-B-2024-6010.pdf

Document Tamany
Extracto ayudas públicas en el marco de la Línea de Fomento de Innovación desde la Demanda Línea FID 149 KB
Ayudas públicas en el marco de la Línea de Fomento de Innovación desde la Demanda Línea FID para la 1 MB

Ordre

Ordre: 2024. Ajudes públiques en el marc de la Línia de Foment d'Innovació des de la Demanda (Línia FID) per a la Compra Pública d'Innovació (CPI)

2024. Ajudes públiques en el marc de la Línia de Foment d'Innovació des de la Demanda (Línia FID) per a la Compra Pública d'Innovació (CPI)

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/744553

Document Tamany
Ayudas públicas en el marco de la Línea de Fomento de Innovación desde la Demanda Línea FID para la 1 MB
Extracto ayudas públicas en el marco de la Línea de Fomento de Innovación desde la Demanda Línea FID 149 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre CIN/676/2023. Bases reguladores per a la concessió d'ajudes públiques en el marc de la Línia de Foment d'Innovació des de la Demanda (Línia FID) per a la Compra Pública d'Innovació

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes públiques en el marc de la Línia de Foment d'Innovació des de la Demanda (Línia FID) per a la Compra Pública d'Innovació

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/23/pdfs/BOE-A-2023-14880.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas en el marco de la Línea de Fomento de Innovac 580 KB