Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Diputació de València. Subvencions destinades a municipis de fins a 50.000 habitants i entitats socials menors de la província de València per al foment, promoció i divulgació de la responsabilitat social 2024

Periode  al

Temàtica: Integració social

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://www.sede.dival.es/

+ info:  https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2024/01644&lang=va

Document Tamany
Extracto Subvenciones destinadas a municipios de hasta 50.000 habitantes y entidades sociales menore 354 KB
Diputación de València. Subvenciones destinadas a municipios de hasta 50.000 habitantes y entidades 354 KB

Ordre

Ordre: Diputació de València. Subvencions destinades a municipis de fins a 50.000 habitants i entitats socials menors de la província de València per al foment, promoció i divulgació de la responsabilitat social 2024

Diputació de València. Subvencions destinades a municipis de fins a 50.000 habitants i entitats socials menors de la província de València per al foment, promoció i divulgació de la responsabilitat social 2024

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/742784

Document Tamany
Diputación de València. Subvenciones destinadas a municipios de hasta 50.000 habitantes y entidades 354 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València

Aquesta ordenança general té per objecte establir les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per part de la Diputació de València i els seus ens dependents; això sense perjuí que, d’acord amb l’art. 17.2 de la Llei General de Subvencions, es puguen aprovar ordenances específiques que establisquen les bases per a modalitats concretes de subvencions. En eixe cas, aquesta ordenança general tindrà caràcter supletori i haurà de justificar-se adequadament la necessitat i la conveniència de l’ordenança específica. modificació de BOP_28/07/2020 Modificació provisional Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València BOP_24/09/2020 Modificació definitiva Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València BOP_06/06/2023 Modificació definitiva Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València

+ info:  https://bit.ly/2rhCqn4

Document Tamany
drvisapi.pdf 444 KB
DIP VALENCIA_Modificación Ordenanza General Subvenciones.pdf 334 KB
BOP 2023 06 06 Modificación definitiva Ordenanza General Subvenciones de la Diputació de València.pd 373 KB
Modificació de l ordenança general de subvencions.pdf 143 KB