Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022. Ajudes per al Pla Integral d'Impuls a l'Economia Social per a la Generació d'un Teixit Econòmic, Inclusiu i Sostenible

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Economia social (cooperatives, societats laborals...)

Tipus de beneficiari: Persones jurídiques

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.mites.gob.es/es/tramites/index.htm

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2024/01/11/pdfs/BOE-B-2024-685.pdf

Document Tamany
Extracto ayudas del Plan Integral de impulso a la economía social para la generación de tejido econó 151 KB
Ayudas del Plan Integral de impulso a la economía social para la generación de tejido económico, inc 506 KB
Bases reguladoras de las ayudas del Plan Integral de impulso a la economía social para la generación 335 KB
Extracto ayudas del Plan Integral de impulso a la economía social para la generación de tejido econó 151 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per al Pla Integral d'Impuls a l'Economia Social per a la Generació d'un Teixit Econòmic, Inclusiu i Sostenible

Ajudes per al Pla Integral d'Impuls a l'Economia Social per a la Generació d'un Teixit Econòmic, Inclusiu i Sostenible

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/864675/document/819993

Document Tamany
Bases reguladoras y convocatoria de las ayudas para el Plan Integral de Impulso a la Economía Social 596 KB
Ampliación de los plazos de las ayudas para el Plan Integral de Impulso a la Economía Social para la 201 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre TES/1233/2022. Bases reguladores de les ajudes per al Pla Integral d'Impuls a l'Economia Social per a la Generació d'un Teixit Econòmic, Inclusiu i Sostenible

Bases reguladores de les ajudes per al Pla Integral d'Impuls a l'Economia Social per a la Generació d'un Teixit Econòmic, Inclusiu i Sostenible Ordre TES/608/2023, de 12 de juny, per la qual s'amplien els terminis de la convocatòria de subvencions prevista en l'Ordre TES/1233/2022. https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/14/pdfs/boe-a-2023-14200.pdf

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/864675/document/819993

Document Tamany
Bases reguladoras y convocatoria de las ayudas para el Plan Integral de Impulso a la Economía Social 596 KB
Ampliación de los plazos de las ayudas para el Plan Integral de Impulso a la Economía Social para la 201 KB