Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Subvencions a programes pluriregionals de formació dirigits als professionals del medi rural per a l'exercici 2024

Periode  al

Temàtica: Educació i formació, Cultura, Agricultura, pesca i medi rural, Despoblamiento

Tipus de beneficiari: ONGs i Entitats sense ànim de lucre

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.mapa.gob.es/

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/13/pdfs/BOE-B-2023-37399.pdf

Document Tamany
Extracto subvenciones en programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del m 144 KB

Ordre

Ordre: Subvencions a programes pluriregionals de formació dirigits als professionals del medi rural

Subvencions a programes pluriregionals de formació dirigits als professionals del medi rural

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/895053/document/908358

Document Tamany
Subvenciones a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural 1 MB

Base reguladora

Base reguladora: Reial decret 347/2019. Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a programes pluriregionals de formació dirigits als professionals del medi rural

Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a programes pluriregionals de formació dirigits als professionals del medi rural Correcció d'errors del Reial decret 206/2023, de 28 de març, pel qual es modifica el Reial decret 347/2019, de 17 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a programes pluriregionals de formació dirigits als professionals del medi rural https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/17/pdfs/boe-a-2023-14428.pdf

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/18/pdfs/BOE-A-2019-7429.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a programas plurirregionales de forma 355 KB
Modificación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a programas pluri 357 KB
Corrección de la modificación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas 192 KB