Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Finançament de formació mitjançant microcrèdits, dins de la Inversió "Adquisició de noves competències per a la transformació digital, verda i productiva"

Periode  al

Temàtica: Educació i formació

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  Https://www.fundae.es

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/11/21/pdfs/BOE-B-2023-34734.pdf

Document Tamany
Extracto conocatoria Financiación de formación mediante microcréditos, dentro de la Inversión Adquis 151 KB
Conocatoria Financiación de formación mediante microcréditos, dentro de la Inversión Adquisición de 2 MB

Ordre

Ordre: Finançament de formació mitjançant microcrèdits, dins de la Inversió "Adquisició de noves competències per a la transformació digital, verda i productiva"

Finançament de formació mitjançant microcrèdits, dins de la Inversió "Adquisició de noves competències per a la transformació digital, verda i productiva"

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/929525/document/979582

Document Tamany
Conocatoria Financiación de formación mediante microcréditos, dentro de la Inversión Adquisición de 2 MB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre TES/1016/2023. Bases reguladores per al finançament del projecte Finançament de formació (microcrèdits), dins de la Inversió Adquisició de noves competències per a la transformació digital, verda i productiva

Bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del projecte «Finançament de formació (microcrèdits)», dins de la Inversió «Adquisició de noves competències per a la transformació digital, verda i productiva»

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/07/pdfs/BOE-A-2023-19099.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras para la financiación del proyecto Financiación de formación.pdf 320 KB