Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2024. Ajudes a la prevenció de riscos i seguretat minera en l'àmbit d'una mineria autòctona i sostenible.

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Seguretat i salud laboral

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/11/17/pdfs/BOE-B-2023-33941.pdf

Document Tamany
Extracto ayudas a la prevención de riesgos y seguridad minera en el ámbito de una minería autóctona 148 KB
Ayudas 2024 a la prevención de riesgos y seguridad minera en el ámbito de una minería autóctona y so 413 KB

Ordre

Ordre: Ajudes a la prevenció de riscos i seguretat minera en l'àmbit d'una mineria autòctona i sostenible.

Ajudes a la prevenció de riscos i seguretat minera en l'àmbit d'una mineria autòctona i sostenible.

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/928882/document/978148

Document Tamany
Ayudas 2024 a la prevención de riesgos y seguridad minera en el ámbito de una minería autóctona y so 413 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre TED/1079/2020. Bases reguladores per a la concessió d'ajudes a la prevenció de riscos i seguretat minera en l'àmbit d'una mineria autòctona i sostenible.

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes a la prevenció de riscos i seguretat minera en l'àmbit d'una mineria autòctona i sostenible.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14629.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras para la concesión de ayudas a la prevención de riesgos y seguridad minera en el ám 412 KB