Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Ajudes destinades a la realització de projectes d'innovació i investigació aplicades i transferència del coneixement en la Formació Professional

Periode  al

Temàtica: Educació i formació, Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Persones jurídiques

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.educacion.gob.es

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/01/pdfs/BOE-B-2023-24805.pdf

Document Tamany
Extracto ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación e investigación aplicadas y t 145 KB
Ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación e investigación aplicadas y transferen 771 KB

Ordre

Ordre: 2023. Ajudes destinades a la realització de projectes d'innovació i investigació aplicades i transferència del coneixement en la Formació Professional

2023. Ajudes destinades a la realització de projectes d'innovació i investigació aplicades i transferència del coneixement en la Formació Professional

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/916046/document/948168

Document Tamany
Ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación e investigación aplicadas y transferen 771 KB

Base reguladora

Base reguladora: ORDRE ECI/1305/2005, de 20 d'abril, de bases reguladores de la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva

Bases reguladores de les subvencions que concedisquen, en règim de concurrència competitiva, el Ministeri d'Educació i Ciència i els seus organismes públics, amb càrrec als crèdits dels seus Pressupostos, que tinguen per objecte activitats relacionades amb l'educació, la universitat, la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació i l'esport, de l'àmbit de competències del Departament.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2005/05/12/pdfs/A16153-16159.pdf