Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Subvencions destinades a activitats relacionades amb la recuperació de la Memòria Democràtica i les víctimes de la Guerra Civil i de la Dictadura

Periode  al

Temàtica: Integració social

Tipus de beneficiari: Associacions

Tramitació de l'ajuda:  https://mpr.sede.gob.es/procedimientos/index/categoria/1282#

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/22/pdfs/BOE-B-2023-24294.pdf

Document Tamany
extracto subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la recuperación de la Memoria Democr 154 KB
Subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la recuperación de la Memoria Democrática y l 4 MB

Ordre

Ordre: Subvencions destinades a activitats relacionades amb la recuperació de la Memòria Democràtica i les víctimes de la Guerra Civil i de la Dictadura

Subvencions destinades a activitats relacionades amb la recuperació de la Memòria Democràtica i les víctimes de la Guerra Civil i de la Dictadura

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/913036/document/941241

Document Tamany
Subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la recuperación de la Memoria Democrática y l 4 MB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre PCM/725/2020. Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a activitats relacionades amb la recuperació de la Memòria Democràtica i les víctimes de la Guerra Civil i de la Dictadura.

Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a activitats relacionades amb la recuperació de la Memòria Democràtica i les víctimes de la Guerra Civil i de la Dictadura.

+ info:  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8737

Document Tamany
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la rec 291 KB
Modificación bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a actividades relacionad 278 KB