Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Ajudes destinades a la digitalització de les comunitats de Béns, Societats civils amb objecte mercantil, Societats civils professionals i explotacions agràries de titularitat compartida del Segment I i del Segment II

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://www.acelerapyme.gob.es/

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/22/pdfs/BOE-B-2023-22273.pdf

Document Tamany
Extracto ayudas destinadas a la digitalización de las comunidades de Bienes, Sociedades civiles con 175 KB
Ayudas destinadas a la digitalización de las comunidades de Bienes, Sociedades civiles con objeto me 827 KB

Ordre

Ordre: Ajudes destinades a la digitalització de les comunitats de Béns, Societats civils amb objecte mercantil, Societats civils professionals i explotacions agràries de titularitat compartida del Segment I i del Segment II

Ajudes destinades a la digitalització de les comunitats de Béns, Societats civils amb objecte mercantil, Societats civils professionals i explotacions agràries de titularitat compartida del Segment I i del Segment II

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/910938/document/936217

Document Tamany
Ayudas destinadas a la digitalización de las comunidades de Bienes, Sociedades civiles con objeto me 827 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre ETD/1498/2021. Bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació

Bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització Pimes 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya -Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital). Modificada posteriorment per l'Ordre ETD/734/2022, de 26 de juliol (BOE de 29 de juliol de 2022) https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/boe-a-2022-12734.pdf Modificada per l'Ordre ETD/739/2023, de 20 de juny de 2023 (BOE núm. 161 de 7 de juliol de 2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/07/pdfs/boe-a-2023-15817.pdf

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21873.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras de la concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempres 615 KB
Orden ETD 734 2022 por la que se modifica la Orden EDT 1498 2021.pdf 377 KB
Orden ETD739 2023 por la que se modifica la Orden EDT 1498 2021.pdf 208 KB