Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Ajudes dirigides a impulsar la transformació digital a través de la iniciativa «Activa Indústria 4.0»

Periode  al

Temàtica: Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.eoi.es/oficina-eoi/tramites/tramitesDisponibles.do;jsessionid=E59321A2093CCE0BE9321E73E832C91C

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/12/pdfs/BOE-B-2023-21448.pdf

Document Tamany
Extracto ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital a través de la iniciativa Activa Indu 151 KB
ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital a través de la iniciativa Activa Industria 4.0 273 KB

Ordre

Ordre: Ajudes dirigides a impulsar la transformació digital a través de la iniciativa «Activa Indústria 4.0»

Ajudes dirigides a impulsar la transformació digital a través de la iniciativa «Activa Indústria 4.0»

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/909350/document/932181

Document Tamany
ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital a través de la iniciativa Activa Industria 4.0 273 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre ICT/819/2022. Bases reguladores per a la concessió d'ajudes dirigides a impulsar el creixement de les pimes a través dels programes «Activa Indústria 4.0», «Activa Creixement» i «Activa Ciberseguretat»

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes dirigides a impulsar el creixement de les pimes a través dels programes «Activa Indústria 4.0», «Activa Creixement» i «Activa Ciberseguretat»

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/25/pdfs/BOE-A-2022-14113.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar el crecimiento de las pymes a tra 357 KB