Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Línia de crèdit i a l’import global màxim destinat a finançar les ajudes especials i addicionals dirigides a les treballadores i treballadors afectats pels expedients de regulació d’ocupació 76/2000 i 25/2001, corresponents a 2023 i als mesos pendents de 2022.

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Treballadors/es

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2023/03/10/pdf/2023_2414.pdf

Document Tamany
extracto línea de crédito y al importe global máximo destinado a financiar las ayudas especiales y a 169 KB
línea de crédito y al importe global máximo destinado a financiar las ayudas especiales y adicionale 223 KB

Ordre

Ordre: Línia de crèdit i a l’import global màxim destinat a finançar les ajudes especials i addicionals dirigides a les treballadores i treballadors afectats pels expedients de regulació d’ocupació 76/2000 i 25/2001, corresponents a 2023 i als mesos pendent

Línia de crèdit i a l’import global màxim destinat a finançar les ajudes especials i addicionals dirigides a les treballadores i treballadors afectats pels expedients de regulació d’ocupació 76/2000 i 25/2001, corresponents a 2023 i als mesos pendents de 2022

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2023/03/10/pdf/2023_2410.pdf

Document Tamany
línea de crédito y al importe global máximo destinado a financiar las ayudas especiales y adicionale 223 KB

Base reguladora

Base reguladora: Reial decret 196/2010. Mesures per a facilitar la reinserció laboral així com l'establiment d'ajudes especials als treballadors afectats pels expedients de regulació d'ocupació 76/2000

Mesures per a facilitar la reinserció laboral així com l'establiment d'ajudes especials a aquells treballadors que tinguen 52 o més anys, que estiguen en desocupació, i que hagueren sigut afectats pels expedients de regulació d'ocupació 76/2000, de 8 de març de 2001 i 25/2001, de 31 de juliol de 2001, i complisquen els requisits establits per a ser beneficiaris de les mesures previstes

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2010/02/27/pdfs/BOE-A-2010-3157.pdf

Document Tamany
Real Decreto 196 2010 Medidas para facilitar la reinserción laboral, asi como el establecimiento de 205 KB