Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Ajudes per a la formació en relació amb el transport per carretera

Periode  al

Temàtica: Educació i formació

Tipus de beneficiari: Associacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.mitma.gob.es/sede_electronica/lang_castellano/

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-B-2023-6753.pdf

Document Tamany
Ayudas para la formación en relación con el transporte por carretera para el año 2023.pdf 148 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per a la formació en relació amb el transport per carretera per a l'any 2023

Ajudes per a la formació en relació amb el transport per carretera per a l'any 2023

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-B-2023-6753.pdf

Document Tamany
Ayudas para la formación en relación con el transporte por carretera para el año 2023.pdf 148 KB

Base reguladora

Base reguladora: ORDRE FOM/3591/2008. Bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la formació en relació amb el transport per carretera.

Bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la formació en relació amb el transport per carretera.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2008/12/11/pdfs/A49736-49740.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras de la concesión de ayudas para la formación en relación con el transporte por carr 83 KB