Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Ajudes a transportistes autònoms per carretera que abandonen l'activitat

Periode  al

Temàtica: Ocupació

Tipus de beneficiari: Treballadors/es

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.mitma.gob.es/sede_electronica/lang_castellano/

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-B-2023-6751.pdf

Document Tamany
Ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad 2023.pdf 149 KB

Ordre

Ordre: Ajudes a transportistes autònoms per carretera que abandonen l'activitat 2023

Ajudes a transportistes autònoms per carretera que abandonen l'activitat 2023

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-B-2023-6751.pdf

Document Tamany
Ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad 2023.pdf 149 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre FOM/3218/2009. Bases reguladores de la concessió d'ajudes a transportistes autònoms per carretera que abandonen l'activitat

Bases reguladores de la concessió d'ajudes a transportistes autònoms per carretera que abandonen l'activitat. L'Ordre FOM/ 3218/2009, de 17 de novembre (BOE 30 de novembre), modificada per l'Ordre FOM/2835/2012, de 17 novembre (BOE 1 de gener de 2013) i per l'Ordre FOM/64/2017, de 30 de gener (BOE de 2 de febrer).

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2009/11/30/pdfs/BOE-A-2009-19121.pdf

Document Tamany
Orden FOM 3218 2009 bases ayuda a trasportistas que abandonen la actividad.pdf 207 KB
Orden FOM 2835 2012 por la que se modifica la Orden FOM 3218 2009 bases ayudas transporistas que aba 135 KB
Orden FOM 64 2017 por la que se modifican la Orden FOM 3591 2008 y que modifica la orden FOM 3218 20 205 KB