Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022. Primera convocatòria del Programa 3: Instal·lacions innovadores de reciclatge de pales d'aerogeneradors

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Eficiència energètica

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.idae.gob.es/lang/

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39122.pdf

Document Tamany
Extracto Primera convocatoria del Programa 3 Instalaciones innovadoras de reciclaje de palas de aero 155 KB
Primera convocatoria del Programa 3 Instalaciones innovadoras de reciclaje de palas de aerogenerador 616 KB

Ordre

Ordre: Primera convocatòria del Programa 3: Instal·lacions innovadores de reciclatge de pales d'aerogeneradors

Primera convocatòria del Programa 3: Instal·lacions innovadores de reciclatge de pales d'aerogeneradors

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/865279/document/821596

Document Tamany
Primera convocatoria del Programa 3 Instalaciones innovadoras de reciclaje de palas de aerogenerador 616 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre TED/1071/2022. Bases reguladores per als programes de concessió d'ajudes a la inversió en la repotenciació d'instal·lacions eòliques, en la renovació tecnològica i mediambiental de mini centrals hidroelèctriques de fins a 10 MW

Ordre TED/1071/2022. Bases reguladores per als programes de concessió d'ajudes a la inversió en la repotenciació d'instal·lacions eòliques, en la renovació tecnològica i mediambiental de mini centrals hidroelèctriques de fins a 10 MW i en instal·lacions innovadores de reciclatge de pales d'aerogeneradors

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/10/pdfs/BOE-A-2022-18449.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras para los programas de concesión de ayudas a la inversión en la repotenciación de i 527 KB