Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Segona convocatòria del programa d'incentius a projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers (PROGRAMA MOVES FLOTAS)

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-servicios&refsec=moves-flotas

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39119.pdf

Document Tamany
Extracto Resolucion 2 Convocatoria MOVES FLOTAS.pdf 152 KB
Resolucion 2 Convocatoria MOVES FLOTAS.pdf 268 KB

Ordre

Ordre: Convocatòria del programa d'incentius a projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers (PROGRAMA MOVES FLOTAS)

Convocatòria del programa d'incentius a projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers (PROGRAMA MOVES FLOTAS)

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/865210/document/821472

Document Tamany
Resolucion 2 Convocatoria MOVES FLOTAS.pdf 268 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre TED/1427/2021. Bases reguladores del programa d'incentius a projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers (Programa MOVES FLOTAS)

Bases reguladores del programa d'incentius a projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers (Programa MOVES FLOTAS)

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21196.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras del programa de incentivos a proyectos de electrificación de flotas de vehículos l 450 KB