Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

ET FORMEN 2022. 1a Etapa de les subvencions per al desenvolupament del Programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d’Ocupació Et Formem destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables Tramitació d'urgència de la convocatòria de concessió de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació Escoles d’Ocupació ETFormem https://dogv.gva.es/datos/2022/11/07/pdf/2022_10287.pdf CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 10 d’octubre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual s’aprova la convocatòria de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del Programa mixt d’Ocupació-Formació Escoles d’Ocupació Et Formem, destinat a persones amb dificultats d’inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus de la Comunitat Valenciana 2021- 2027 (POCV), per a l’exercici pressupostari 2022, en aplicació de l’Ordre 9/2022, de 16 de setembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual se n’aproven les bases reguladores. https://dogv.gva.es/datos/2022/12/14/pdf/2022_11560.pdf

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Educació i formació, Inserció laboral

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.gva.es

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2022/10/18/pdf/2022_9490.pdf

Document Tamany
ET FORMEN 2022 1 Etapa de las subvenciones.pdf 536 KB
Corrección ET FORMEN 2022 1 Etapa de las subvenciones.pdf 586 KB
Tramitación de urgencia de la convocatoria de concesión de la primera etapa de las subvenciones para 202 KB
Corrección ET FORMEN 2022 1 Etapa de las subvenciones.pdf 213 KB

Ordre

Ordre: ET FORMEN 2020_Subvencions per al Programa mixt d'ocupació-formació d'escoles d'Ocupació destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o col·lectius vulnerables

1ª Etapa subvencions del Programa mixt d’ocupació-formació d’escoles d’Ocupació Et Formem destinat a persones amb dificultats d’inserció laboral o col·lectius vulnerables a 2014-2020 (POCV)_2020

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2378.pdf

Document Tamany
Tramitación de urgencia de la convocatoria de concesión de la primera etapa de las subvenciones para 202 KB
2ª Etapa subvenciones del programa mixto de Empleo Formación Escoles d Ocupació destinado a personas 962 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores subvenció del programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d’Ocupació Et Formem, destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables

ORDRE 19/2018, de 25 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa mixt d'ocupació-formació *Escoles d'*Ocupació *Et *Formem destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables. [2018/9960] (DOGV núm. 8412 de 29.10.2018) Ref. Base Dades 009731/2018 Podran promoure els projectes i ser entitats beneficiàries de les subvencions regulades per mitjà d'aquesta ordre: – Les entitats locals territorials de la Comunitat Valenciana, els seus organismes autònoms i entitats amb competències en matèria de promoció d'ocupació, dependents o assimilades a aquestes, la titularitat de les quals corresponga íntegrament a les esmentades entitats locals. – Altres ens públics dependents de l'Administració de la Comunitat Autònoma. – Les mancomunitats i altres agrupacions d'entitats amb personalitat jurídica pròpia que disposen explícitament entre els seus principals fins a constitutius el foment de l'ocupació Persones destinatàries Les persones destinatàries d'aquest programa hauran de complir els següents requisits mínims: a) Ser desocupades, entenent-se com a tals a les demandants d'ocupació no ocupades, registrades en un servei públic d'ocupació. La situació laboral de l'alumnat en el moment d'incorporar-se a la primera etapa determinarà la seua condició de persona desocupada per a totes dues etapes. b) Complir els requisits establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge. c) Els previstos en l'art. 20 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, per a l'accés a la formació. Les convocatòries podran establir límits quant a l'edat dels destinataris. Amb caràcter general: a) Persones en situació o risc de pobresa, exclusió social o privació material severa. b) Dones, especialment les víctimes de violència de gènere. c) Persones que encapçalen famílies monoparentals. d) Persones amb diversitat funcional. e) Persones que pateixen discriminació en l'accés a l'ocupació per alguna situació personal. f) Persones majors de 45 anys amb baixa qualificació. g) Persones en atur de llarga duració. Els projectes *Et *Formem s'estructuren en dues etapes, en les quals l'alumnat rebrà formació en alternança amb el treball i la pràctica professional. Les entitats que concórreguen podran fer-ho a les dues etapes o solo a una d'elles. Des de l'inici de les actuacions a desenvolupar l'alumnat serà contractat per les entitats beneficiàries utilitzant exclusivament el contracte per a la formació i l'aprenentatge La duració de totes dues etapes en el seu conjunt no serà superior a dos anys, les convocatòries podran fixar la duració dels projectes dins dels citats límits. Els projectes estaran dirigits al desenvolupament d'accions de formació en alternança amb l'ocupació distribuïdes en un, dos o tres grups de 10 participants cadascun, en especialitats diferents. Cada participant només podrà formar part d'un grup dels continguts en el projecte.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=006458%2F2017&url_lista=