Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022. Subvencions per al finançament de projectes singulars de dinamització socioeconòmica a desenvolupar en municipis rurals o en risc de despoblació

Periode  al

Temàtica: Millora dels equipaments públics , Despoblamiento

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=carpetaCiudadana

+ info:  https://bit.ly/3LPisba

Document Tamany
Convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos singuales de dinamización en 496 KB
Extracto ayudas destinadas a las centrales de acondicionamiento de fruta afectadas por las heladas a 168 KB

Ordre

Ordre: Subvencions per al finançament de projectes singulars de dinamització socioeconòmica a desenvolupar en municipis rurals o en risc de despoblació

Subvencions per al finançament de projectes singulars de dinamització socioeconòmica a desenvolupar en municipis rurals o en risc de despoblació

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/649572

Document Tamany
Convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos singuales de dinamización en 496 KB
Extracto convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos singuales de dinamiz 359 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València

Aquesta ordenança general té per objecte establir les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per part de la Diputació de València i els seus ens dependents; això sense perjuí que, d’acord amb l’art. 17.2 de la Llei General de Subvencions, es puguen aprovar ordenances específiques que establisquen les bases per a modalitats concretes de subvencions. En eixe cas, aquesta ordenança general tindrà caràcter supletori i haurà de justificar-se adequadament la necessitat i la conveniència de l’ordenança específica. modificació de BOP_28/07/2020 Modificació provisional Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València BOP_24/09/2020 Modificació definitiva Ordenança General de Subvencions

+ info:  https://bit.ly/2rhCqn4

Document Tamany
drvisapi.pdf 444 KB
DIP VALENCIA_Modificación Ordenanza General Subvenciones.pdf 334 KB