Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022. Ajudes per a projectes de desenvolupament experimental i innovació de processos a través de tecnologies associades al Metaverso i Web 3

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Persones jurídiques

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.mineco.gob.es/

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/09/pdfs/BOE-B-2022-22474.pdf

Document Tamany
Bases Reguladoras y convocatoria ayudas Metaverso y Web 3.pdf 999 KB
Extracto convocatoria ayudas Metaverso y Web 3.pdf 151 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per a projectes de desenvolupament experimental i innovació de processos a través de tecnologies associades al Metaverso i Web 3

Ajudes per a projectes de desenvolupament experimental i innovació de processos a través de tecnologies associades al Metaverso i Web 3

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11629.pdf

Document Tamany
Bases Reguladoras y convocatoria ayudas Metaverso y Web 3.pdf 999 KB
Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de ayudas para proyectos de desarrollo experiment 492 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre ETD/653/2022. Bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a projectes de desenvolupament experimental i innovació de processos a través de tecnologies associades al Metaverso i Web 3

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a projectes de desenvolupament experimental i innovació de processos a través de tecnologies associades al Metaverso i Web 3 (https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11629.pdf)

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/839623/document/758590

Document Tamany
Bases Reguladoras y convocatoria ayudas Metaverso y Web 3.pdf 999 KB
Bases reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos de desarrollo experimental e innovación 492 KB