Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Digitalització dels membres titulars de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents (Xarxa DTI) gràcies al desenvolupament i implantació de tecnologies en els destins

Periode  al

Temàtica: Turisme

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://www.mincotur.gob.es/portalayudas

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-B-2022-14850.pdf

Document Tamany
Extracto red de destinos turisticos inteligente.pdf 151 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents

Ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/12/pdfs/BOE-A-2022-483.pdf

Document Tamany
Orden ICT 1527 2021 Bases y convocatoria Red de Destinos Turísticos Inteligentes.pdf 592 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre ICT/1527/2021. Bases reguladores per al Programa d'ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents

Ordre ICT/1527/2021, de 30 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per al Programa d'ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents. Ordre ICT/414/2022, de 9 de maig, per la qual es modifiquen les ordres ICT/1519/2021, ICT/1527/2021 i ICT/1528/2021, de 30 de desembre, per les quals s'aproven les bases reguladores d'ajudes i subvencions en l'àmbit turístic, i es procedeix a convocar-les en 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/boe-a-2022-7684.pdf

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/12/pdfs/BOE-A-2022-483.pdf

Document Tamany
Modificación de las bases reguladoras de ayudas y subvenciones en el ámbito turístico, y se procede 221 KB
Orden ICT 1527 2021 Bases Red de Destinos Turísticos Inteligentes.pdf 592 KB