Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022. Subvencions a programes pluriregionals de formació dirigits als professionals del medi rural

Periode  al

Temàtica: Educació i formació, Agricultura, pesca i medi rural

Tipus de beneficiari: Associacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.mapama.gob.es

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-B-2022-13899.pdf

Document Tamany
Extracto programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales medio rural.pdf 144 KB

Ordre

Ordre: Subvencions a programes plurirregionals de formació dirigits als professionals del medi rural

Subvencions a programes plurirregionals de formació dirigits als professionals del medi rural

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/563133

Document Tamany
ORDEN_CONVOCATORIA_subvenciones regionales formacion prof medio rural.pdf 357 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladoras de las subvenciones destinadas a programas plurirregionales de formación de profesionales del medio rural

Reial decret 347/2019, de 17 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a programes plurirregionales de formació dirigits als professionals del medi rural. Reial decret 282/2021, de 20 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 347/2019, de 17 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a programes plurirregionales de formació dirigits als professionals del medi rural.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/18/pdfs/BOE-A-2019-7429.pdf

Document Tamany
Real Decreto 17 mayo Bases regualdoras formacion profesionales medio rural.pdf 355 KB
Real Decreto 282_2021 bases reguladoras programas plurirregionales de formación profesionales del me 222 KB