Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

ECEMIN 2022 para la integración sociolaboral de trabajadores y trabajadoras en situación o en riesgo de exclusión social en empresas de inserción. Dos plazos de presentación: 01/03 al 15/03 y del 1/09 al 15/09

Periode  al

Temàtica: Integració social, Inserció laboral

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21424&version=amp

+ info:  https://labora.gva.es/es/entitats/busque-ajudes-subvencions/empreses-d-insercio/-/asset_publisher/y9RLPWK5XNEx/content/ecemin-2021-subvenciones-destinadas-a-la-integracion-sociolaboral-de-personas-en-situacion-o-riesgo-de-exclusion-social-en-empresas

Document Tamany
2022_144_ LABORA EXTRACTO Sub integración sociolaboral trabajadores riesgo exclusion en empresas de 283 KB

Ordre

Ordre: Subvencions 2022 per a la integració sociolaboral de treballadors i treballadores en situació o en risc d'exclusió social en empreses d'inserció

Subvencions 2022 per a la integració sociolaboral de treballadors i treballadores en situació o en risc d'exclusió social en empreses d'inserció

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/604990

Document Tamany
2022_121_ LABORA Sub integración sociolaboral trabajadores riesgo exclusion en empresas de inserción 950 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de les subvencions destinades a la integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc d’exclusió social en empreses d’inserció i en empreses ordinàries.

Promoure i facilitar la reintegració en el mercat laboral i la protecció i inclusió social de grups vulnerables (la integració sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social) dins de les empreses d'inserció, com a pas previ a la seua inserció definitiva en l'empresa ordinària, i també subvencions a les promotores de les empreses d'inserció per a la contractació de personal tècnic de suport sociolaboral que done suport al personal en situació o risc d'exclusió social contractat per les seues empreses d'inserció, i subvencions a les empreses ordinàries que contracten personal procedent d'empreses d'inserció. Atribuir a les empreses d'inserció que desenvolupen la seua activitat en la Comunitat Valenciana i que, havent sigut qualificades amb caràcter definitiu pel SERVEF, contracten persones treballadores en situació o risc d'exclusió social, l'execució del servei de reintegració en el mercat laboral i la protecció i inclusió social de grups vulnerables (persones en situació d'exclusió social o en greu risc d'exclusió) com a Servei d'Interés Econòmic General (SIEG). Establir els requisits i obligacions de funcionament del servei d'interés econòmic general consistent en la reintegració en el mercat laboral i la protecció i inclusió social de grups vulnerables (persones en situació d'exclusió social o en greu risc d'exclusió), atribuït a les empreses d'inserció.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/16/pdf/2018_10616.pdf

Document Tamany
orden 20-2018.pdf 2 MB