Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

SAGUNT_Subvencions 2021 per al foment de l'activitat emprenedora. Finançament de projectes relatius a l'activitat de foment de l'activitat emprenedora.

Periode  al

Temàtica: Empreniment

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.sagunto.es/es-va/Pagines/Sede-Electronica.aspx

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/584245

Document Tamany
SAGUNT_BOP_fomento de la actividad emprendedora 2021.pdf 315 KB
SAGUNT_Convocatoria subvención Fomento act emprendedora 2021.pdf 124 KB

Ordre

Ordre: SAGUNT. Subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment de l’activitat emprenedora.

Subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment de l’activitat emprenedora.

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/730395/document/464628

Base reguladora

Base reguladora: Sagunt: ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment de l’activitat emprenedora.

L’objecte de les presents bases, en el marc del que estableix la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions en avant LGS i pel Reglament de la Llei General de Subvencions aprovat per RD 887/2006, de 21 de juliol en avant RLGS, és el foment, l’impuls i el suport a la activitat econòmica mitjançant l’establiment de subvenciones adreçades a afavorir l’activitat empresarial a Sagunt per nova creació.

+ info:  https://bit.ly/2RhoQMg