Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Subvencions en I+D+i, per a agrupacions d'entitats que realitzen projectes d'investigació en l'àmbit dels Plans Nacionals d'Aqüicultura

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Agricultura, pesca i medi rural, Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.mapa.gob.es/

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-B-2021-38294.pdf

Document Tamany
BOE_Extracto SUBVENCIONES EN I+D+i, EN ACUICULTURA PARA AGRUPACIONES DE ENTIDADES.pdf 174 KB

Ordre

Ordre: Subvencions en I+D+i, per a agrupacions d'entitats que realitzen projectes d'investigació en l'àmbit dels Plans Nacionals d'Aqüicultura

Subvencions en I+D+i, a agrupacions d'entitats que realitzen projectes d'investigació en l'àmbit dels Plans Nacionals d'Aqüicultura per al reforç i foment de la competitivitat i viabilitat de les empreses aqüícoles

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/582759

Document Tamany
BOE_SUBVENCIONES EN I+D+i, EN ACUICULTURA PARA AGRUPACIONES DE ENTIDADES.pdf 865 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de les subvencions en I+D+i, en l'àmbit dels Plans Nacionals d'Aqüicultura, per a agrupacions d'entitats que realitzen projectes d'investigació en aquesta matèria

Bases reguladores de les subvencions en I+D+i, en l'àmbit dels Plans Nacionals d'Aqüicultura, per a agrupacions d'entitats que realitzen projectes d'investigació en aquesta matèria

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12426.pdf

Document Tamany
BOE_bases I+D+i planes nacionales acuicultura 21 julio 2021.pdf 352 KB