Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

REACCIONA 2021 Fase II Subvenció per a la gestió forestal i la prevenció d'incendis forestals La justificació finalitza als 10 mesos de l'endemà al de la publicació de l'acord de concessió.

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Agricultura, pesca i medi rural

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://bit.ly/3idOAXH

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/574447

Document Tamany
REACCIONA_BOP_Incendiaos forestales.pdf 320 KB
REACCIONA_Acuerdo JG aprobación subv INCENDIOS FORESTALES.pdf 1 MB

Ordre

Ordre: REACCIONA 2021_II FASE_Subvencions àrea Medi Ambient Diputació de València

REACCIONA 2021_II FASE_Subvencions per a actuacions relacionades amb la gestió de residus, la mobilitat sostenible i la naturalesa.

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/775992/document/595431

Document Tamany
REACCIONA 2021 FASE2_Bases.pdf 4 MB

Base reguladora

Base reguladora: Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València

Aquesta ordenança general té per objecte establir les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per part de la Diputació de València i els seus ens dependents; això sense perjuí que, d’acord amb l’art. 17.2 de la Llei General de Subvencions, es puguen aprovar ordenances específiques que establisquen les bases per a modalitats concretes de subvencions. En eixe cas, aquesta ordenança general tindrà caràcter supletori i haurà de justificar-se adequadament la necessitat i la conveniència de l’ordenança específica. modificació de BOP_28/07/2020 Modificació provisional Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València BOP_24/09/2020 Modificació definitiva Ordenança General de Subvencions

+ info:  https://bit.ly/2rhCqn4

Document Tamany
drvisapi.pdf 444 KB
DIP VALENCIA_Modificación Ordenanza General Subvenciones.pdf 334 KB