Ajudes i subvencions: Diputació de València

 Convocatòries  Bases/Programes2023. Ajudes per a la preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització per a l'any 2022, de les organitzacions de productors pesquers i les seues associacions d'àmbit nacional i transnacional Correcció d'errors de l'extracte de l'ordre de 24 de juliol de 2023 per la qual es convoquen les ajudes per a la preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització per a l'any 2022, de les organitzacions de productors pesquers i les seues associacions d'àmbit nacional i transnacional (https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/09/pdfs/BOE-B-2023-23565.pdf)

 Periode: 07-08-2023 al 28-08-2023