Ajudes i subvencions: Divalterra

 Convocatòries  Bases/Programes
Beneficiàries: Les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana que trobant-se en ple funcionament figuren inscrites en el Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana. Finalitat: Convocar per a l'exercici 2020 les subvencions per al sosteniment de les despeses corrents i de funcionament derivats de la realització d'algunes de les següents actuacions i realitzades durant el període comprés entre l'1 de gener de l'exercici corrent i l'últim dia del mes en què es porte a efecte la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la resolució de concessió de les presents ajudes: a) Arrendaments de terrenys, edificis, maquinària, material de transport, mobiliari, equips d'informació i un altre immobilitzat material. b) Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i un altre immobilitzat material excloses aquelles actuacions subsumibles en el capítol VI de despeses d'inversió. c) Material no inventariable: material d'oficina, premsa, revistes, llibres i altres publicacions i material informàtic. d) Subministraments: electricitat, aigua, gas, combustibles, vestuari, productes alimentosos, farmacèutics i sanitaris, neteja i condícia, reposats de maquinària, utillatge i elements de transports, material electrònic i de telecomunicacions. e) Comunicacions: telefòniques, postals, telegràfiques, informàtiques i altres despeses en comunicacions. f) Serveis externalitzats: contractació de serveis municipals mancomunats, amb empreses externes. g) Redacció i estudis de treballs tècnics portats a efecte per empreses externes. Import: La quantia de l'import global màxim destinat a finançar aquestes subvencions ascendeix a 1.000.000 euros (Un milió d'euros) Bases reguladores: Decret 3/2016, de 10 de juny, pel qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents de les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana. http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/14/pdf/2016_4423.pdf

 Periode: 01-07-2020 al 31-07-2020