Ajudes i subvencions: Divalterra

 Convocatòries  Bases/Programes
La concessió de subvencions per a fomentar la contractació de persones amb diversitat funcional severa, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana Resultarà subvencionable la contractació, per un període d’entre 3 i 12 mesos. L’import de la subvenció serà el resultat de multiplicar el 85 % (el 75 % en el cas dels contractes per a la formació i l’aprenentatge) del salari mínim interprofessional (incrementat en la part proporcional de la paga extra) vigent en el moment de la contractació de la persona contractada pel nombre mínim de mesos de manteniment del seu contracte. Els contractes a temps parcial d’almenys 15 hores setmanals resultaran subvencionables amb reducció proporcional de la subvenció.

 Periode: 03-02-2020 al 20-09-2020

Ajudes del Programa mixt d’ocupació-formació «Tallers d’ocupació», amb càrrec a l’exercici pressupostari 2020: Programa per a millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades a les quals va dirigit, a la realització d’obres o serveis d’interés general i/o social que possibiliten a l’alumnat/treballador la realització d’un treball efectiu mitjançant el contracte per a la formació i l’aprenentatge que, juntament amb la formació professional per a l’ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

 Periode: 03-02-2020 al 21-02-2020
Concessió de subvencions en els àmbits següents: – Valorització i transferència de resultats d’investigació a les empreses. – Promoció del talent: agents d’innovació, incorporació d’investigadors i tecnòlegs per a projectes d’innovació en empreses i doctorands empresarials. – Impuls a la compra pública innovadora (CPI). – Projectes estratègics en cooperació. – Consolidació de la cadena de valor empresarial. – Accions complementàries d’impuls i enfortiment de la innovació

 Periode: 27-01-2020 al 14-02-2020


Ajudes a la realització d’inversions sostenibles de caràcter industrial que contribuïsquen al creixement i consolidació de pimes industrials vinculades als sectors de la Comunitat Valenciana del calcer, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta – moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, paper i arts gràfiques, valorització de residus, biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs ANUL·LADES DOGV 7/4/2020

 Periode: 27-01-2020 al 27-02-2020