Ajudes i subvencions: Diputació de València

 Convocatòries  Bases/Programes
2022 i 2023. Subvencions per a donar suport a la cobertura de vacants en sectors estratègics d'interés nacional mitjançant el finançament d'accions formatives que incloguen compromisos de contractació de persones desocupades Modificació del termini de presentació de sol·licituds previst en l'article Dècim. 4. a) 2n d'aquesta Convocatòria https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/boe-b-2022-19112.pdf Modificació de la convocatòria oberta de subvencions per a donar suport a la cobertura de vacants en sectors estratègics d'interés nacional mitjançant el finançament d'accions formatives https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-B-2022-21338.pdf

 Periode: 13-06-2022 al 22-07-2022