Ajudes i subvencions: Divalterra

 Convocatòries  Bases/Programes
Ajudes del Programa mixt d’ocupació-formació «Tallers d’ocupació», amb càrrec a l’exercici pressupostari 2020: Programa per a millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades a les quals va dirigit, a la realització d’obres o serveis d’interés general i/o social que possibiliten a l’alumnat/treballador la realització d’un treball efectiu mitjançant el contracte per a la formació i l’aprenentatge que, juntament amb la formació professional per a l’ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

 Periode: 03-02-2020 al 21-02-2020

La concessió de subvencions per a fomentar la contractació de persones amb diversitat funcional severa, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana Resultarà subvencionable la contractació, per un període d’entre 3 i 12 mesos. L’import de la subvenció serà el resultat de multiplicar el 85 % (el 75 % en el cas dels contractes per a la formació i l’aprenentatge) del salari mínim interprofessional (incrementat en la part proporcional de la paga extra) vigent en el moment de la contractació de la persona contractada pel nombre mínim de mesos de manteniment del seu contracte. Els contractes a temps parcial d’almenys 15 hores setmanals resultaran subvencionables amb reducció proporcional de la subvenció.

 Periode: 03-02-2020 al 20-09-2020